Privacyverklaring

Sita Angad, gevestigd aan Pomona 466, 6708 CS Wageningen, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

http://sita-angad.com, Pomona 466, 6708 CS Wageningen

Nina de Haan is de eigenaar van Sita Angad en is te bereiken op +31630775948 en via nina@sita-angad.com

Persoonsgegevens die wij verwerken

Bij aanmelding voor onze diensten

Bij aanmelding voor onze diensten, voor yogalessen, verwerken wij de persoonsgegevens die je zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam
– Geboortedatum
– Adresgegevens (straatnaam en huisnummer, postcode, plaats)
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– Bankrekeningnummer

Reacties op website

Als bezoekers reacties op de website achterlaten, bewaren we de gegevens die in het reactieformulier worden ingevuld, evenals de bezoeker’s IP-adres en ‘browser user agent string’ t.b.v. spam-detectie.

Een geanonimiseerde ‘string’ gecreëerd van je emailadres (ookwel ‘hash’ genoemd) wordt aan de Gravatar-service geleverd om te controleren of je deze service gebruikt. De Gravatar privacyvoorwaarden staan hier: https://automattic.com/privacy/. Als je Gravatar gebruikt en je reactie goedgekeurd is, is je profielfoto publiekelijk zichtbaar in de context van je reactie.

Contactformulieren

Bij gebruik van het contactformulier wordt de door de bezoeker ingegeven informatie en gegevens als datum en tijdstip van verzending bewaard met als doel om te kunnen reageren op de inhoud van het bericht. De gegevens worden maximaal zes maanden bewaard. De ingezonde informatie wordt niet gebruikt voor marketing-doeleinden en wordt niet zonder toestemming doorgegeven aan derden.

Bij gebruik van het contactformulier voor opgave voor onze diensten, yogalessen, wordt de gegeven informatie verwerkt in onze administratie zoals genoemd onder ‘Bij aanmelding voor onze diensten’.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Sita Angad gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Wanneer je een reactie achterlaat op onze site, kun je aangeven of je naam, je e-mailadres en website in een cookie opgeslagen mogen worden. Dit doen we voor jouw gemak zodat je deze gegevens niet opnieuw hoeft in te vullen voor een nieuwe reactie. Deze cookies worden een jaar lang bewaard.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via nina@sita-angad.com, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Sita Angad verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Het afhandelen van jouw betaling
– Verzenden van onze nieuwsbrief
– Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
– Sita Angad verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte

Delen van persoonsgegevens met derden

Sita Angad geeft of verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Sita Angad blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Sita Angad bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende categorieën van persoonsgegevens:

Bij aanmelding voor onze diensten: Persoonsgegevens die zijn verzameld bij aanmelding voor onze diensten, inclusief personalia en adresgegevens, worden bewaard zo lang je gebruikmaakt van onze diensten, en daarna zo lang als wettelijk nodig is voor onze administratie.

Reacties op website: Wanneer je een reactie achterlaat dan wordt die reactie en de metadata van die reactie voor altijd bewaard. Op deze manier kunnen we vervolgreacties automatisch herkennen en goedkeuren in plaats van dat we ze moeten modereren.

Contactformulier: Gegevens die door de bezoeker zijn ingegeven via een contactformuler worden maximaal zes maanden bewaard, tenzij anders gecommuniceerd (afhankelijk van de inhoud van het bericht en de gehele opvolgende uitwisseling). Als het contactformulier wordt gebruikt voor aanmelding voor onze diensten, worden de persoonsgegevens verwerkt in onze administratie. Zie ‘Bij aanmelding voor onze diensten’.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Sita Angad en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar nina@sita-angad.com. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek. Sita Angad wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Geautomatiseerde besluitvorming

Sita Angad neemt NIET op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Sita Angad) tussen zit.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Sita Angad neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via nina@sita-angad.com